Strona główna > Przetargi
Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

UWAGA!!! W dniu 05.02.2020r. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna od 7:00 do 12:00. W dniach 06-07.02oraz 10.02.2020r. Stacja NIECZYNNA. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

PKS Łosice sp. z o.o. - sprzedaż biletów miesięcznych

 

na miesiąc: MARZEC 2020 r.

Łosice dworzec PKS

25 - 28.02.2020 r. oraz 02 - 04.03.2020 r. w godz. 08:15 – 15:15.

Biała Podlaska dworzec centrum

24.02.2020 r. w godz. 9:30 – 15:50

Zapraszamy także do zakupu biletów miesięcznych poprzez aplikację e-podróżnika.

Jednocześnie informujemy, że zakup biletów miesięcznych (szkolnych) - z ulgą ustawową,

następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.


Ogłoszenie o przetargu

 

Zaproszenie_do_składania_ofert-_bilans_2019.pdf

pdf, 70.2 KB, 09/06/19, 46 pobrań

Informacja_o_przetargu_ON.jpg Ogłoszenie.jpg

Ogłoszenie z otwarcja ofert

Informacja_o_przetargu_ON.jpg

jpg, 399.5 KB, 04/29/19, 84 pobrań

Ogłoszenie.jpg

jpg, 467.4 KB, 05/06/19, 66 pobrań

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy paliw: oleju napędowego

SIWZ_22.03.2019_r..pdf

pdf, 695.5 KB, 03/22/19, 142 pobrań

Ogłoszenie_o_przetargu_nieograniczonym.pdf

pdf, 136 KB, 03/22/19, 116 pobrań

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie 1

W związku z tym, że Zamawiający posiada koncesję obejmującą olej napędowy z tylko jednym kodem CN dla oleju napędowego bez domieszki biokomponentów , tj. kodu CN 2710 19 43 skutkiem czego  koncesja na obrót paliwami nie obejmuje oleju napędowego z domieszką biokomponentów o kodzie CN 2010 20 11 skutkującego tym że obrót olejem napędowym z domieszką biokomponentów o kodzie CN 2010 20 11 nie będzie możliwy, prosimy o informacje:

a) czy Zamawiający rozważy zmianę przeznaczenia oleju napędowego tak aby był on przeznaczony wyłącznie na potrzeby własne i w związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści):

„Zamawiający  oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”], zaś:

•            Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011

zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.

Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”.

Lub

b) czy zamawiający złoży oświadczenie, że do dnia rozpoczęcia realizacji dostaw zobowiąże się rozszerzyć zakres koncesji o kod CN 2710 20 11, tj. kod CN obejmujący oleje napędowe z dodatkiem  biokomponentów?

 

Odpowiedź:

Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót olejem napędowym będący przedmiotem zamówienia i zgodnie z Rozdz. IV pkt 1 SIWZ,  wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki i przedstawi ją przy zawieraniu umowy.

Zamawiający nie doda do umowy przedłożonego zapisu a także nie złoży oświadczenia                  o zaproponowanej treści. Natomiast zamawiający wystąpił do URE o rozszerzenie zakresu posiadanej koncesji o kod CN 2710 20 11.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i posiada stosowną koncesję?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą i nie posiada na ten obrót stosownej koncesji.

 

Pytanie 3

 

W celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym i działania szarej strefy w obrocie paliwami płynnymi, na podstawie Ustawy z dnia 26.07.2013r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie Ustawy z dnia 9.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z intencją Ustawodawcy została wprowadzona solidarna odpowiedzialność nabywcy za rozliczenia i zobowiązania VAT sprzedawcy w obrocie hurtowym paliwami płynnymi. Aby uniknąć odpowiedzialności solidarnej za ewentualne nieprawidłowości sprzedawców/ dostawców/ importerów paliw płynnych wprowadzono kaucje gwarancyjne, które stanowią zabezpieczenie ewentualnych uszczupleń skarbowych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Aktualnie wysokość kaucji może wynosić od 1 mln zł do 10 mln zł, przy czym kaucja w wysokości 10 mln zł zwalnia nabywcę z odpowiedzialności solidarnej ze sprzedającym niezależnie od wielkości ewentualnych uszczupleń skarbowych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. Zamawiający wymaga postanowienia o wniesieniu kaucji w wysokości co najmniej 3 000 000 mln zł, podczas gdy w interesie Zamawiającego jest aby Wykonawca złożył kaucję gwarancyjną w Urzędzie Skarbowym w wysokości 10 mln, która zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe Wykonawcy niezależnie od wolumenu paliwa zakupionego od Wykonawcy.

Od 2013 roku Min. Fin. na swojej stronie internetowej prowadzi rejestr Kaucji gwarancyjnych - Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Pytanie „Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 10 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości i czy na potwierdzenie będzie żądał od Wykonawców zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w maksymalnej wysokości 10 mln zł. Zgodnie z pytaniem w lit. b) poniżej w przypadku gdy Zamawiający będzie żądał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego prosimy o dodanie zapisu mówiącego, iż w przypadku gdy termin obowiązywania kaucji gwarancyjnej skończy się w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji na kolejny okres i do zapewnienia kontynuacji obowiązywania kaucji gwarancyjnej przez cały okres obowiązywania umowy.”

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dodaje  w § 1 ust. 9 umowy o następującej tresci:

 Wykonawca zobowiązuje się, iż złożona kaucja gwarancyjna stanowiąca zabezpieczenie zapłaty podatku VAT w związku z dokonywaniem dostaw paliw wynosząca ............ zł, zgodnie z art. 105 b Ustawy z dnia 11 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) oraz z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w .............. nr ............. będzie obejmowała okres  nie krótszy jak dwa lata od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy okres obowiązywania złożonej kaucji gwarancyjnej jest krótszy niż dwa lata od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć kaucję gwarancyjną na okres nie krótszy niż 6 miesięcy od daty zakończenia umowy i niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu stosowne postanowienie o przedłużeniu tej kaucji przed wygaśnięciem postanowienia o dotychczasowej kaucji. Zamawiający wymaga aby kaucja gwarancyjna stanowiąca zabezpieczenie zapłaty podatku VAT w związku z dokonywaniem dostaw paliw wynosiła co najmniej 3 mln złotych i złożona była w Urzędzie Skarbowym.

 

Pytanie 6

Dot. sprzeczności w §2 ust. 1 umowy i Rozdz. IV pkt 15)- ponieważ zachodzi sprzeczność pomiędzy zapisami umowy i SIWZco do terminu realizacji dostaw wnioskuję o dokonanie zmiany wskazanego zapisu umowy zgodnie z SIWZ polegającej na zmianie terminu 24 godz. na 48 godz. określony w SIWZ

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 1 umowy na następujący: "1. Zamówienia ilościowe na dostawę paliwa Zamawiający będzie składał pisemnie lub e-mail z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przed terminem dostawy. Zamówienie złożone po godz. 1245 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia roboczego.

 

Pytanie 4

dot. §2 ust. 4 umowy, proszę o doprecyzowanie, czy osoby określone w tym zapisie są upoważnione do składania zamówień i do odbioru paliw.

 

Odpowiedź:

 

Osoby podane § 2 ust. 4 umowy upoważnione są do składania zamówień.

 

Pytanie 5

dot. §3 ust. 3 umowy, czy pobór próbek i ich przechowywanie w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych weryfikujących zgodność dostarczanych produktów z obowiązującymi normami będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. 2014 r.1189 j.t.) oraz z wymienioną w tym rozporządzeniu normą PN-EN ISO 3170.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 6

dot. §3 ust. 3 umowy, czy ewentualne przeprowadzanie analizy próbek paliw będzie wykonywane wyłącznie przez akredytowane laboratorium?

 

Odpowiedź:

 

TAK

 

 

 

 

Pytanie 7

 

dot. § 1 ust. 3 i §5 ust. 1 umowy, - w § 1 ust 3 zamawiający wskazuje że do wyliczenia ceny stosowana będzie cena ON arktycznego PKN ORLEN z dnia zamówienia pomniejszona o zaoferowany współczynnik. Czy prawidłowa jest interpretacja wykonawcy, że w trakcie realizacji umowy do wyliczenia ceny oleju napędowego standardowego stosowana będzie cena ON standardowego PKN ORLEN z dnia zamówienia pomniejszona o zaoferowany współczynnik? Prosimy o dokonanie zmiany umowy poprzez dodanie zapisu:

„Do wyliczenia ceny oleju napędowego standardowego stosowana będzie cena oleju napędowego standardowego publikowana przez PKN ORLEN z dnia zamówienia pomniejszona o zaoferowany współczynnik”.

 

Odpowiedź:

 

Interpretacja jest prawidłowa

 

Pytanie 8

dot. §5 ust. 2 i 5 umowy, proponuję zmodyfikować zapisy, aby faktury za paliwo były wystawiane według zasad i obowiązujących stawek z dnia sprzedaży i dostawy paliwa, a nie jak jest w projekcie umowy wg stawek z dnia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację zapisów określonych w § 5 ust. 2 i ust. 5 umowy.

 

Pytanie 9

dot. Rozdz. IV SIWZ pkt. 11, prosimy o sprecyzowanie, czy wystarczające będzie dla spełnienia tego warunku wskazanie producenta paliwa zgodnie z formularzem ofertowym?

 

Odpowiedź:

 

Tak

 

Pytanie 10

Dot. Rozdz. IX SIWZ 

Wnioskujemy o zmianę terminu wpłacania wadium z obecnego 24.04.2019 r. w ten sposób, aby wadium wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium może być wnoszone do ostatniej chwili przed upływem terminu składania ofert.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający określa, że zgodnie z rozdziałem X SIWZ  termin wnoszenia wadium upływa dnia 26kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 tj. do terminu składania ofert.

 

Pytanie 11

 

Czy zamawiający zaakceptuje faktury w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

 

Tak

 

 

Łosice, dn. 16.04.2019 r.

 

 

 

Zamawiający otrzymał od jednego z Oferentów pytanie następującej treści:

 

 

              Zgodnie z art.38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( wraz z poź. zmianami) w nawiązaniu do otrzymanego pytania zgodnie z postępowaniem Nr PKS/NOA/1/I/03/19 dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3: „wprowadzenia wymogu posiadania przez Wykonawcę kaucjigwarancyjnej w wysokości 3 mln zł., o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami).

 

Zamawiający może odstąpić od w/w warunków, i być jednocześnie zwolnionych z solidarnej odpowiedzialności, którą wprowadzają przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej ustawy o podatku od towarów i usług, gdy przy dokonywaniu płatności za dostarczone paliwa zastosuje mechanizmu podzielonej płatności. Na mocy art. 108c ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) w przypadku zapłaty za dostarczony towar z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności przepisu art. 105a ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług o solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego nie stosuje się. 

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje udzieloną odpowiedź na pytanie nr 3 t.j. wprowadzenia wymogu posiadania przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej w wysokości 3 mln zł.

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Romaniuk

Kier. działu admin. techn.

601 891 133