Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

PKS Łosice sp. z o.o. informuje o zmianie cen biletów jednorazowych i miesięcznych – więcej informacji w zakładce aktualności.

 

 

PKS Łosice sp. z o.o. - sprzedaż biletów miesięcznych

 

na miesiąc: GRUDZIEŃ 2021 r.

 

Biała Podlaska dworzec centrum

 26.11.2021 r. w godzinach 9:30 - 15:50

Łosice dworzec PKS

  29,30.11.2021 r. , 01,02,03.12.2021. w godzinach 8:15 - 15:15

  Indywidualna sprzedaż biletów miesięcznych poza wyznaczonymi dniami - Łosice, ul.Kolejowa 22, godz 7:30 - 14:30.

pod nr tel. 607 599 213.

 

Zapraszamy także do zakupu biletów miesięcznych poprzez aplikację e-podróżnika.

 

Przypominamy, że zakup biletów miesięcznych (szkolnych) - z ulgą ustawową, następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. 


Regulamin Dworca PKS Łosice

cennik_opłat_dworzec_PKS_Łosice.pdf

pdf, 283 KB, 11/23/15, 683 pobrań

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W ŁOSICACH

I. Postanowienia ogólne

  1. Dworzec Autobusowy w Łosicach, położony przy ul. Piłsudskiego 14 stanowi własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o., 08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22, które dalej zwane jest ,,Właścicielem”, a obiekt zwany jest dalej ,,Dworcem Autobusowym”.

  2. Dworzec Autobusowy jest przeznaczony do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników drogowych wykonujących publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób.

  3. Dworzec Autobusowy jest udostępniany wszystkim przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób w sposób nie dyskryminujący, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy właścicielem dworca a przedsiębiorcą wykonującym publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób, zwanym dalej ,,Przewoźnikiem”.

  II. Infrastruktura Dworca Autobusowego

  Dworzec Autobusowy posiada następującą infrastrukturę:

  1. budynek dworcowy w którym znajduje się:

  - pomieszczenie odprawy kierowców autobusowych wykonujących przewozy,

  - punkt obsługi podróżnych, w tym punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie przewozu,

  - kasa biletów miesięcznych,

  - toaleta służbowa;

  2. budynek handlowo-gastronomiczny posiadający między innymi:

  - toalety dla podróżnych,

  - miejsce-poczekalnię w którym podróżni mogą oczekiwać na przyjazd/odjazd autobusów;

 1. wizualną tablicę informacyjną o przyjazdach i odjazdach autobusów zlokalizowaną na zewnętrznej ścianie budynku dworcowego;
 2. zadaszone stanowiska odjazdowe wyposażone:

  - w tablice informacyjne o odjazdach autobusów z poszczególnych stanowisk odjazdowych,

  - system informacji głosowej dla podróżnych,

  - ławki dla podróżnych;

 1. stanowisko przyjazdowe.

 1. utwardzony plac manewrowy.

 1. parking dla autobusów Przewoźników.

 1. parking dla samochodów osobowych.

9. punkty handlowe i gastronomiczne.

10. automaty telefoniczne.

III. Czas pracy Dworca Autobusowego

  1. Pomieszczenia budynku dworca dostępne są w dni robocze w godz. od 600 do 1600.

  2. Pomieszczenie gastronomiczne z poczekalnią i toaletą dla podróżnych dostępne jest codziennie – w dni robocze, w godzinach od 800 do 1800.

3. Plac manewrowy, stanowiska odjazdowe oraz parkingi dostępne są przez 24 godziny.

IV. Zasady korzystania z Dworca Autobusowego przez Przewoźników

  1. Warunkiem korzystania z Dworca Autobusowego przez Przewoźnika jest zawarcie umowy z Właścicielem.

  2. Przewoźnik posiada aktualny rozkład jazdy stanowiący załącznik do dokumentu wydanego przez właściwego Organizatora lub Organ (zaświadczenie, potwierdzone zgłoszenia, zezwolenie) i udostępnił go Właścicielowi.

  3. Przewoźnik udostępnia Właścicielowi cennik biletów z Dworca Autobusowego do przystanków na których zatrzymują się autobusy realizujące przewóz obsługiwany przez Dworzec.

  4. Przewoźnik umożliwia nabycie biletów miesięcznych pasażerom w kasie biletowej Dworca Autobusowego.

  5. W przypadkach szczególnych z Dworca Autobusowego za zgodą Właściciela mogą korzystać inni Przewoźnicy.

  6. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez Właściciela, oraz do jego poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.

V. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika

  1. Właściciel umieszcza komunikację autobusową świadczoną przez Przewoźnika w swoich systemach informacyjnych oraz sprzedaży biletów.

  2. Właściciel wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.

3. Właściciel udostępnia Przewoźnikowi możliwość bezpłatnego parkowania na terenie dworca przez okres 30 minut, tj. okres gwarantujący dokonanie czynności związanych z obsługą jego autobusu i kierowcy.

4. Właściciel zapewni informację o podstawieniu autobusu na stanowisko odjazdowe, oraz o jego odjeździe a także o opóźnieniach i odwołaniach kursów.

VI. Zasady odpłatności za korzystanie z usług Dworca Autobusowego

  1. Za korzystanie z Dworca Autobusowego Przewoźnik uiszczał będzie opłatę wg stawek jakie zostały wynegocjowane z Właścicielem, w szczególności po uwzględnieniu kosztów utrzymania i funkcjonowania dworca ale nie więcej niż według cennika Właściciela, który został podany do publicznej wiadomości.

2. Za korzystanie z Dworca Autobusowego rozumie się:

  - odprawę autobusu przyjeżdżającego na dworzec, kończącego dany kurs, lub odjeżdżającego z dworca;

  - zamieszczenie godzin przyjazdów i odjazdów autobusów w systemach informacji dla pasażera;

  - informację o przyjeździe, podstawieniu, odjeździe, opóźnieniu lub odwołaniu kursu;

- parkowanie autobusu przez okres 30 minut związany z odprawą autobusu.

3. Sprzedaż biletów miesięcznych w kasie Dworca Autobusowego jest usługą agencyjną,

której warunki i zasady odpłatności są regulowane w odrębnej umowie.

4. Za korzystanie z innych usług świadczonych na Dworcu Autobusowym w tym usługi

parkowania autobusów powyżej 30 minut pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem

ustalonym przez Właściciela.

VII. Zasady poruszania się po terenie Dworca Autobusowego.

a) ruch pieszy

  1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika oraz przejść dla pieszych usytuowanych w sąsiedztwie stanowisk odjazdowych,

  2. Pieszy, przechodzący przez jezdnię oraz plac manewrowy, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

  3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Zabrania się:

   a) wychodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (w tym również na przejściu dla pieszych),

b) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,

   c) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię,

d) przebiegania przez jezdnię,

   e) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

b) ruch pojazdów

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonych stanowisk autobusowych na terenie Dworca Autobusowego jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się aby umożliwić kierującemu innym autobusem podstawienie się na stanowisko odjazdowe.

  2. Na terenie Dworca Autobusowego obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla postojów pojazdów Właściciela oznaczonych właściwym znakiem.

  3. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

c) korzystanie z miejsc postojowych

  1. Na terenie Dworca Autobusowego znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przeznaczone dla autobusów i innych pojazdów mogących z nich korzystać.

  2. Pozostawienie pojazdu na terenie Dworca Autobusowego nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałyby Właściciela do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu.

3. W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabronione jest:

a) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

b) tankowanie pojazdu,

c) mycie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju,

d) pozostawienie nieczystości czy też innych odpadów.

  4. Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia obsługi Dworca Autobusowego w tym: dyżurnego ruchu lub służb porządkowych, dotyczące obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.

VIII. Postanowienia porządkowe

  1. W przypadku zanieczyszczenia Dworca Autobusowego płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze Dworca Autobusowego. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń, uczestnik ruchu zostanie obciążony kosztami ich wykonania.

  2. Należność za czynności określone w ustępie 1, płatna będzie przelewem, na podstawie noty lub faktury obciążeniowej, na konto w niej wskazane.

  3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za parkowanie, pojazd zostanie usunięty na koszt i ryzyko posiadacza lub właściciela pojazdu za pośrednictwem Straży Miejskiej lub Policji.

  4. Pojazd może również zostać usunięty na w/w warunkach, w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, czy utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

  5. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z parkingu przez Straż Miejską lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza tego pojazdu.

  6. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i porządku na terenie Dworca Autobusowego, Właściciel współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami lub instancjami.

  7. Wobec osób nie stosujących się do wdrożonej organizacji ruchu na terenie Dworca Autobusowego będą sporządzone przez Policję lub Straż Miejską wnioski o ukaranie do sądów powszechnych.

  8. Dworzec Autobusowy przeznaczony jest dla podróżnych korzystających z usług Przewoźników a także dla prowadzących działalność gospodarczą na terenie dworca i ich klientów. Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z Dworca Autobusowego.

9. Na terenie Dworca Autobusowego zabrania się:

a) żebrania,

  b) używania otwartego ognia, palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia i używania środków odurzających,

c) karmienia ptaków i zwierząt, wprowadzania psów za wyjątkiem psa przewodnika

(opiekuna) osoby niepełnosprawnej,

d) niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia, elementów wyposażenia itp.

e) wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,

f) wykorzystywania miejsc do siedzenia przeznaczonych dla podróżnych przez inne

osoby i do innych celów,

g) zakłócania krzykiem lub innymi wybrykami porządku publicznego, spokoju i dóbr

osobistych osób korzystających z obiektu dworca,

h) przebywania w celach noclegowych,

i) prowadzenia działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu

podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych.

  10. Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie Dworca Autobusowego, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

  11. W sprawach dotyczących Dworca Autobusowego należy zgłaszać się do kierownictwa Spółki lub obsługi obiektu dworca (w tym do dyżurnego ruchu).

  12. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Właściciela oraz w budynku dworcowym, w punkcie obsługi podróżnych (u dyżurnego ruchu).

13. Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2011 roku.