Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

 


SPRZEDAŻ BILETÓW NA MIESIĄC LUTY 2023R.

 

 

 dworzec Łosice - w dniach 30,31.01, 01,02,03.02.2023 r. godz.:8:15-15:15

 

 

 Dworzec Biała Podl. - sprzedaż odwołana,

 

 

Zapraszamy także do zakupu biletów miesięcznych poprzez aplikację e-podróżnika.

 

Przypominamy, że zakup biletów miesięcznych (szkolnych) - z ulgą ustawową, następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. 


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS w Łosicach Sp. z o.o. z siedzibą w Łosicach przy ul.Kolejowej 22, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. z inspektorem danych osobowych u Administratora można kontaktować się pod adresem e-mail: info@pkslosice.home.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c w/w rozporządzenia,
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

PKS w Łosicach Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 22

08 -200  Łosice

tel. 83 357 32 47

e-mail: info@pkslosice.home.pl

 

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) zwane dalej RODO, podajemy do wiadomości:

 

 • Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Zarządzeniem nr 48/IV/2018   Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa   Komunikacji   Samochodowej   w   Łosicach Sp. z o.o.  z  dnia  17 maja 2018 r. wyznaczono: Panią Hannę Borysiak na Inspektora Ochrony Danych w PKS w Łosicach Sp. z o.o.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem

 

Prezes Zarządu

/-/ Franciszek Kowaluk